درباره ما

دفتر گسترش خدمات داده پردازی

این دفتر بصورت رسمی دارای گواهینامه ها و مجوزهای متنوع بوده و نمایندگی شرکت لست هاست یا اخرین میزبان در کشور گرجستان میباشد.

بیش از 11 سال تجربه فنی و پشتیبانی و برنامه نویسی و سایر خدمات گسترش خدمات داده پردازی را از سایر دفاتر برنامه نویسی معتبر میسازد.