آموزش Cron Jobs

 

Cron Job‬ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وب ﺳﺎﻳﺘﺘﺎن را ﺑﺼـﻮرت ﺧﻮدﻛـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻧﻤاییـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠـﺎم‬ دﻫﻴﺪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻨﺪ . ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ Temporary Files‬ ﺧﻮد را ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ﺗـﺎ ﻓﻀـﺎي وب‬ ﺷﻤﺎ اﺷﻐﺎل ﻧﺸﻮد. ‪ Cron Job ‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ رﺟـﻮع ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

بعد به صفخه زیر وارد می شوید :

 

 

حالا به توضیح گزینه های این صفحه می پردازیم :

1. Current Email

1. Email : اﻳﻤﻴﻞ آدرس ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻓﺮﺳﺘﺎدن آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ‪ Cron jobs‬ ﻛﻪ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‬ وارد ﻛﻨﻴﺪ.

2. Add New Job :

1. از کادرهای باز شونده زﻳردوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎیید.

2. Command : دستوراتی که می خواهید در این دوره زمانی انجام شود را در این کادر بنویسید.

3. بر روی دکمه Add New Cron Job کلیک کنید.

منبع نانو پارسآیا این پاسخ به شما کمک کرد?

در همین زمینه
مشاهده آمار کل سایت (مشاهدات: 673)
آموزش Change Style (مشاهدات: 732)
آموزش File Manager (مشاهدات: 646)
ساختن ایمیل (مشاهدات: 588)
کنترل هرزنامه ها (مشاهدات: 615)

Powered by WHMCompleteSolution

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار


ما را در تویتر دنبال کنید
بانکهای قابل پرداخت شرکتهای پشتیبان وب
logo-samandehi
: